ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ!

Dear Members,
MakeMyTrip/ GoIbiboഎന്നീ OTAകൾ നടത്തുന്ന ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ ആദ്യം Ahmedabad Hotel Associationഉം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ FHRAIയും നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്നു കരുതുന്നു. ഇവരെ നിലക്കു നിർത്തി ഹോട്ടൽ വ്യവസായത്തിന് ഗുണകരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ആയതിനാൽ ആരും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന FHRAIയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ മാനിക്കണമെന്നും direct ആയി ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ MMT/GoIbibo എന്നുവരുമായി negotiate ചെയ്യരുതെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ!
Sqn Ldr KB Padmadas
General Secretary

09,Dec,2018

(Hotel & Restaurant Association of North India General Secretary യുടെ report & request താഴെ)
FHRAI with it's Regional Associations meet representatives of Make My Trip today evening in mumbai at HRAWI Office. From northern Region the meeting was attended by Surendra Jaiswal, President HRANI and Vice President, FHRAI and Garish Oberoi, Immediate Past President, FHRAI and Treasurer, HRANI.
Following points have been taken up with Make My Trip
1) Reduction of the commission charged by the OTA'S to minimum with a maximum cap. 15%.-18% was asked by the Association.
2) Discritionery Positioning and self rating of properties to be stopped. They have no authority to rate the hotels or mention star ratings based on reviews.
3) No predatory pricing and no further discount on rooms without consent of hotels.
4) Discounting on rooms and it's display will be done after express consent of hotel not via extranet because mostly it is handled by sales chief and not by owners and decision makers.
5) The Service charge on hotel room booking to be rephrased and given different nomenclature as the guests presume that the same is being levied by the hotel. It can also crop up taxation issues for hotel.
The burden of the loyality points and discounts passed to their guests to be borne by them from the commission and not to be passed to Hotels.
6) Full Beakup for pricing in case rate is displayed with full board. Commission to be levied on room only. The component of food should not attract any commission.
7) PLB only with express agreement with hotels not blanket. Almost agreed upon. Plb taxation will be borne by MMT not hotel.
8) illegal hotels apartments, B&B to be immediately delisted from the portals. Only legal properties to be listed.
Members are requested not to negotiate with them individually as they are approaching and negotiating and trying to divide our fraternity by offering 22% commission. The policy of passing additional/ further discount by MMT board has also not been agreed by us. You are requested not to agree on the same.
FHRAI and its four regional Associations has asked them to resolve all the concerns which they mostly agreed to and assured to revert by Monday. will bring them down further.
In case they contact you to negotiate individually, you are requested to direct them to FHRAI or the respective Regional Associations for any kind of deliberations.
As a leading Association of your region, HRANI request the members to have concurrance to the negotations made. Do not agree to their demands.
It was a fruitful meeting where they agreed to work out and resolve majority of industry concerns as long as we remain on the same page.
Please pass this message to the hospitality fraternity in great numbers.
Best regards
Renu Thapliyal
Secretary General, HRANI