ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ.........!

Dear Members, ഇന്നലെ FHRAI Vice President SRI Gurbax Singh Kohli, MMT- GoIbibo ചർച്ചയ്ക്കുശേഷം എല്ലാവർക്കും അയച്ച കത്ത് താഴെ കൊടുക്കുന്നു. FHRAI ഇവരുമായി നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെപറ്റി ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ MMT- Go Ibibo ഓരോ ദിവസവും ഹോട്ടലുകളെ contact ചെയ്യുകയും പുതിയ എഗ്രിമെന്റിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വ്യവസായത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് ഇവരെപ്പോലെയുള്ള OTAകൾ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും ഇവർക്ക് വലിയ role ഉണ്ട് എന്നത് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവരും ‘OYO ROOMS’ പോലെയുള്ളവരും നടത്തുന്ന കൊള്ള അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, താൽക്കാലികമായ ലാഭം നോക്കാതെ, എല്ലാവരും FHRAIയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ support ചെയ്യണമെന്നും, ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകാതെ MMT-GO Ibiboയുമായി ഒരു agreementനും, തനിച്ചുള്ള ചര്ച്ചക്കും പോകരുതെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ,

Sqn Ldr KB Padmadas
General Secretary

12,Dec,2018

Letter of FHRAI :-
11th December, 2018
The Managing Directors/CEO’s/Owners/Director/Partners/General Managers
All FHRAI Members
CC: All Members of the Executive Committee
All Regional Associations
Subject: Meeting of FHRAI Office Bearers with the representatives of MMT and GoIbibo regarding Issues Pertaining to Operations of OTAs
Dear Member,
Greetings from FHRAI.
On the 7th of December 2018, Office Bearers and Members of the FHRAI, who could attend the urgent meeting with representatives of Make My Trip and GoIbibo, met at HRAWI Office in Mumbai at 3:00 pm
Following points were taken up.
1) Reduction of commission charged by the OTA'S with a minimum with a maximum cap. Your association suggested 15%-18%.
2) Discretionary positioning and self rating of properties to be stopped. They have no authority to give star rating to hotels. Should be mentioned that stars are review based.
3) No predatory pricing and no further discounting of rooms without the express consent of the hotel. Cap on the maximum discounting percentage.

4) Discounting on rooms and it's display to be done after express consent of hotel only and not via extranet because mostly, extranet is handled by sales staff and not by owners and decision makers. To show additional room nights sold, the person may increase the discount without the knowledge of owner or decision makers.
5) Service charges on hotel room booking to be rephrased and given different nomenclature (eg: Convenience fees) as the guests presume that the same is a charge being levied on them by the hotel. It can also crop up taxation issues for hotel.
6) Additional Burden of loyalty discount offered by OTA to be borne by OTAs from their commission not by Hotel. Eg. Additional discount if booking made via their App.
7) Breakup to be shown in the pricing, where the rate displayed on the portal is with full board. In such cases, commission to be paid only on the room and not on the food component.
8) PLB/VDI only with express agreement with hotels not as a norm or blanket. Tax on Plb/Vdi to be be borne by MMT not hotel. .
9) Illegal properties to be immediately de listed from the portals, Only legal properties to be listed. These eat into legitimate businesses and are potential safety and security risks
Members are requested not to negotiate with them individually as they are approaching and negotiating and trying to divide our fraternity by offering 22% commission. The policy of passing additional/ further discount by MMT board has also not been agreed by us. You are requested not to agree on the same.
FHRAI has asked them to resolve all the concerns which they mostly agreed as valid and assured to revert back within this week itself.
In case they contact you to negotiate individually, you are requested to direct them to FHRAI or the respective Regional Associations for any kind of deliberations.
FHRAI being your representative Association, requests the members to have unanimity to the negotiations made. Do not agree to their demands.
It was a fruitful meeting where they agreed to work out and resolve majority of industry concerns and get back asap. Warm Regards,
Gurbaxish Singh Kohli
Vice President - FHRAI : The Federation of Hotel & Restaurant Associations of India
President - HRAWI : Hotel & Restaurant Association Western India
Member Governing Board - IHMCTAN(MUM) : Inst. of Hotel Mgmt Catering Tech & Applied Nutrition